Pradžia

Naujienos

Laikraštis

Projektai

Gamta

Turizmas

Publikacijos

Kontaktai

lt de en
Sargelių bendruomenės centras

Sargelių vaikų dienos centras!!!

vaikudienos1.jpg: 1200x1200, 354k (2019 sausio 04 d., 13:15)

Sargelių vaikų dienos centras!!!

Pagrindinis projekto tikslas - vaikų dienos centre „Sargelių dienos centras“ skatinti vaikų dienos centrų veiklą ir plėtrą, teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos, socialiai remtinose šeimose bei socialinių ir kitokių problemų turinčiose šeimose augantiems vaikams ir jų šeimos nariams, t.y. organizuoti jų popamokinį užimtumą, maitinimą, ugdymą, organizuoti socialinį darbą su tėvais, siekiant sudaryti geresnes sąlygas vaikui gyventi šeimoje. Skatinti vietos bendruomenę įsijungti į visuomeninę veiklą.

Asociacija orientuojasi į kelias veiklas: jaunimo užimtumas ir gebėjimų stiprinimas, prasmingas ugdymas, integracija į gyvenamąją aplinką, įtraukiant vaikus, jaunimą, suaugusius į aplinkosauginę veiklą, savęs supratimo, savirealizaciją, kiekvienais metais organizuojant jaunimo bei suaugusių stovyklas, renginius, išvykas, amatų ir kalendorines šventes, lavinimosi, verslo skatinimo užsiėmimus. Centras kartu su seniūnija didelį dėmesį skiria pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms, teikdami projektus ir taikydami įvairias priemones.

Vykdant Sargelių vaikų dienos centro veiklą, vadovaujamasi šiais principais:

1. atvirumo – centro veikla vykdoma atsižvelgiant į socialinius ir kultūrinius pokyčius, skirtingas gyvenimo situacijas, sąlygas, pasaulėžiūras bei vaiko ir jo šeimos narių poreikius ir pomėgius;

2. prieinamumo – paslaugos teikiamos ir veiklos vykdomos vaiko ir jo šeimos narių laisvu laiku, kuo arčiau jų gyvenamosios vietos ir tada, kada jų labiausiai reikia;

3. interesų ir gerovės pirmumo – teikiant centro paslaugas, svarbiausia – vaiko ir jo šeimos narių interesai. Vaikui ir jo šeimos nariams teikiamos paslaugos turi būti tik tokios, kurių reikia jų gerovei užtikrinti, ir, atsižvelgiant į centro galimybes, tam tikslui pasiekti turi būti imamasi visų reikiamų priemonių;

4. šeimos įgalinimo – sistemiškai dirbama su šeima bei jos aplinka, kad šeimos nariai sąmoningiau prisiimtų atsakomybę už savo sprendimus bei savo gyvenimo kūrimą;

5. bendradarbiavimo – centro paslaugų teikimas remiasi vaiko, jo šeimos narių, centro, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų aktyviu tarpusavio bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;

6. bendruomeniškumo – skatinamas aktyvus bendruomenės dalyvavimas, iniciatyva siekiant bendrų centro tikslų ir vaiko ir jo šeimos narių poreikių. Centro teikiamų paslaugų ir vykdomų veiklų tikslinės grupės yra vaikai iš socialinės rizikos ir (ar) nepasiturinčių gyventojų šeimų, taip pat jų šeimos nariai. Esant poreikiui ir galimybei, centro paslaugos gali būti teikiamos ir kitiems vaikams bei jų šeimos nariams.

Sargelių bendruomenės centro tikslų – spręsti socialiai pažeistų šeimų ir asmenų, ypač vaikų, problemas, organizuoti gyventojų švietimą ir lavinimą, pagal galimybes, mažinti gyventojų socialinę atskirtį.

Finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

vaikudienos2.jpg: 1200x1200, 385k (2019 sausio 04 d., 13:16)

įrašų archyvai: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


2019 sausio 04 d., 13:17
© Sargelių bendruomenės centras, info@sargeliai.org