Pradžia

Naujienos

Laikraštis

Projektai

Gamta

Turizmas

Publikacijos

Kontaktai

lt de en
Sargelių bendruomenės centras

KaimoTinklas

Nuo 2012 metų iki 2013 metų kovo mėnesio Sargelių centras vykdo kaimo tinklo projektą „Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas“(NR. 5TP-KK-12-1-010333-PR001).

Tikslas - informacijos sklaida apie Praviršulio tyrelio botaninį–zoologinį draustinį, pasikeičiant gerąja patirtimi, įgūdžiais, žiniomis nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Projekto tikslai atitinka priemonės veiklos srities tikslą, nes projektas bus skirtas skleisti informaciją, dalintis gerąją patirtimi.

Darbai:

1. Suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas“.

2. Išleista mokslinė elektroninė knyga.

3. Sukuriama bendruomenės internetinė svetainė, kurioje viešinama kaimo bendruomenės veikla, rašoma apie projektą, skelbiama informacija apie kaimo tinklą.

4. Tinklo narių įvaizdžio formavimas. Pagaminta atributika su kaimo tinklo logotipu.

Projektą vykdo 4-ios asociacijos – asociacija Sargelių bendruomenės centras, asociacija Gudžiūnų bendruomenės centras iš Kėdainių r, asociacija Šaukoto bendruomene iš Radviliškio, Papušynio kaimo bendruomene iš Radviliškio r. Šios bendruomenės įsikūrusios šalia Praviršulio pelkės, joms aktualios pelkės problemos. Konferencijoje Praviršulio ir kitomis pelkėmis besidominantys žmonės susipažino su bendraminčiais, tai paskatino bendradarbiavimą tarp bendruomenių. Klausydami pranešimų susipažino su viena iš saugomų ES natūra 2000 teritorijų. Visa ši veikla praplėtė projekto dalyvių akiratį ir padėjo formuoti teigiamą požiūrį į natūralios gamtos išsaugojimą. Projekto metu surengta tarptautinė mokslinė konferencija, išleista elektroninė knyga, sukurta bendruomenės internetinė svetainė, pagaminta atributika.

1. Suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija vyko Šaukoto bendruomenėje, Radviliškio rajone. Konferencijoje lektoriai skaitė pranešimus, buvo 175 dalyvių: mokslininkai, tyrėjai, Lietuvos kaimo tinklo nariai, Vietos veiklos grupės, ūkininkai, bendruomenių, ministerijų atstovai, saugomų teritorijų atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos. Konferencijoje buvo skaitomi pranešimai, apibendrinta ir pristatyta kaimo bendruomenių veikla apie Praviršulio tyrulį, viena iš saugomų ES natūra 2000 teritorijų, joje vykdomus monitoringus, formuojant teigiamą požiūrį į natūralios gamtos išsaugojimo svarbą, grindžiant pamatus kaimui plėstis švarioje aplinkoje. Aptariama Praviršulio tyrelio botaninio–zoologinio draustinio, jo aplinkos, gamtos ir žmonių tarpusavio sąveika, pasitelkiant kitų šalių ir kitų saugomų teritorijų patirtimi pateikti rekomendacijas draustinio išsaugojimui. Konferencijoje skatinama bendradarbiavimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu. Visa ši veikla plečia projekto dalyvių akiratį, nagrinėjama skirtingos, aktualios temos, pristatoma geroji patirtis.

2. Išleista elektroninė knyga.

Sargelių ir Gudžiūnų bendruomenės centruose dirba aukštos kvalifikacijos mokslininkai ekspertai, gebantys pristatyti esamą padėtį pelkėje. Bus vertimai į lietuvių kalbą iš anglų, rusų, latvių, vokiečių ir kt., naudojamas kaimo tinklo logotipas.

3. Sukuriama internetinė svetainė, kurioje rašoma apie projektą, skelbiama informacija apie kaimo tinklą.

4. Tinklo narių įvaizdžio formavimas. Pagaminta atributika su kaimo tinklo logotipu. Projekto tikslai atitinka 2-ą ir 3-ią prioritetus. Tai konferencijoje ir knygose pristatomos temos: „Sveika aplinka ir gyvensena kaimo vietovėse“ – organizuota konferencija ir knygos išleidimas domins žmones atkeipti dėmesį į aplinką, pažvelgti į aplinką kitomis akimis ir įvertinti, kad gyvena švarioje ir sveikoje aplinkoje ir parodyti, kad žalingas poveikis kenkia žmogui ir aplinkai. Prioritetu „Socialinių inovacijų kūrimas ir diegimas sprendžiant kaimo problemas“ siekiama atkreipti dėmesį į aplinkosaugos klausimus ir padėti spręsti su žemės ūkiu susijusias problemas: supažindinti su apsauginėmis želdinių, pelkių juostomis, naudojamomis techninėmis priemonėmis, skirtomis maisto medžiagų nuotėkiui sumažinti ir apsaugoti ariamas žemes nuo erozijos bei sulėtinti vandens eutrofizaciją (procesą, kurio metu vandens telkinyje ima gausėti maisto medžiagų) Lietuvos vandenyse; formuoti patrauklų kraštovaizdį ir didinti bioįvairovę; puoselėti biologinės įvairovės apsaugos priemonių tikslus – apsaugoti ir gausinti atskiras augalų bei gyvūnų rūšis; saugoti istorinius ir archeologinius objektus. Skatinti ūkininkus ir žemės ūkio įmones saugoti ūkio teritorijoje esamus istorinius bei archeologinius objektus, laikytis nustatytų apsaugos reikalavimų; plėsti aplinką tausojančią žemdirbystę. Skatinti žemės ūkio subjektus naudoti mažesnes (už leistinas) mineralinių trąšų normas, nenaudoti pesticidų, tvarkyti maisto medžiagų apskaitą ir sudaryti balansą; prižiūrėti iš ariamų laukų nutekantį vandenį; stebėti, ar maisto medžiagos nepatenka į gruntinius vandenis per drenažo sistemas.

Rėmėjai:

kaimotinklas.jpg: 346x122, 18k (2012 spalio 05 d., 22:11) kpf.jpg: 193x72, 8k (2012 spalio 05 d., 22:11)
2014 spalio 01 d., 14:29
© Sargelių bendruomenės centras, info@sargeliai.org